CAMA is een geregistreerde ANBI stichting. Hieronder staan de gegevens volgens de richtlijn van ANBI.
Officiële naam: Stichting CAMA-Zending
Publiek bekende naam: CAMA
RSIN / fiscaal nummer: 28.15.461
KVK nummer: S41178941
Bezoekadres: Hoofdstaat 55, 3971 KB Driebergen
Postbus 265, 3970 AG
Telefoon: 0343-443392
E-mail: info@cama.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:
‘Onder elk volk een gemeente’. CAMA heeft een diep verlangen door God gebruikt te worden in Zijn missie om onder alle bevolkingsgroepen volgelingen van Jezus te maken en samen te brengen in missionaire gemeenten, waar mogelijk met reeds bestaande gemeenten.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

  • Nieuwe gemeenten stichten onder bevolkingsgroepen en op plaatsen waar nog geen gemeenten zijn en (waar nodig) bestaande gemeenten te ondersteunen
  • In Nederland betrokkenheid voor zending creëren bij gemeenten
  • Jongvolwassenen als nieuwe generatie enthousiast maken voor en betrekken bij zending

Bestuurssamenstelling, 
Voorzitter: Eduard Renger
Secretaris: Paul Paalman
Penningmeester: Wim Miedema
Overige bestuursleden: Theo Kruisman, Marry Verkerk, Jan Wolsheimer en Simone Schoenmaker
Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.  Het personeel van CAMA wordt beloond volgens de CAO-Welzijn niet hoger dan schaal 8.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:
De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.

Jaarverslag 2015